Stap 2: Beginsituatie

Begin met het in kaart brengen van de beginsituatie; wat zijn de wensen, behoeften en mogelijkheden?

Het belang van een situatieschets

Een analyse maken is belangrijk in elk veranderingsproces en dus ook voor het vitaliteit beleid. Een situatieschets helpt u om:

 • gerichte acties te plannen en resultaten te boeken.
 • het draagvlak te versterken en de participatie te verhogen.
 • een evaluatie van de impact van het gezondheidsbeleid mogelijk te maken.
 • de acties haalbaar te houden.

Met de BRAVO company check van het Kenniscentrum Sport krijgt u inzicht in de stand van zaken in uw bedrijf ten aanzien van de 5 thema’s; voldoende Bewegen, niet Roken, matig met Alcohol, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning, oftewel BRAVO. Door het invullen van deze BRAVO Company check krijgt u in beeld welke thema’s al voldoende aandacht krijgen en voor welke thema’s nog aandacht nodig is.

De Gelderse Sport Federatie kan voor uw bedrijf een digitale vragenlijst op maat samenstellen waarbij diverse thema’s zoals bijvoorbeeld werkbeleving, gezondheid, werkvermogen van uw werknemers in kaart gebracht worden. Zijn medewerkers tevreden? Liggen er gezondheidsrisico’s op de loer? Klik hier voor een (geanonimiseerde) rapportage.

Een andere optie is het laten uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) door de ArboUnie. Dit onderzoek op maat biedt inzicht in het werkvermogen, mentale veerkracht, eventuele gezondheidsrisico’s en leefstijl van uw medewerkers. De uitkomsten van het onderzoek helpen bij het stimuleren van gezond gedrag.

Welke acties zijn al ondernomen?

De kans is groot dat er binnen uw organisatie al aandacht is voor de bevordering van de vitaliteit van medewerkers. Sluit hierbij aan en probeer deze verder uit te bouwen en aan te vullen.

Inventariseer welke voorzieningen in uw organisatie vitaliteit kunnen stimuleren, zoals:

 • Stimuleert het voedings- en drankenaanbod gezond gedrag? Hebben leveranciers of externe partners daar een invloed op?
 • Zijn er bepaalde regels of afspraken die een invloed hebben op vitaliteit?
 • Hoe verloopt het woon-werkverkeer? Stimuleert de organisatie actief transport?

Neem eventueel bestaande gegevens van de organisatie erbij, zoals demografische gegevens van werknemers, verzuimcijfers of resultaten van een werktevredenheidsonderzoek.

Luister naar uw collega’s!

Pols de behoeften van de medewerkers en leidinggevenden. Vraag hen welke thema’s zij interessant vinden en aan welke acties zij behoefte hebben.

Maak eventueel gebruik van bestaande vragenlijsten en stem deze af op uw bedrijf. Worden er wel vaker enquêtes afgenomen op het werk? Ga dan na of er in een van die vragenlijsten ruimte is voor enkele vragen over vitaliteit. Maar ook tijdens informele gesprekken – tijdens de lunchpauze, bijvoorbeeld – kunt u interessante informatie inwinnen.

De wensen en behoeften van uw medewerkers met betrekking tot leefstijl activiteiten kunt u met deze vragenlijst van het Kenniscentrum Sport in kaart brengen. Deze vragenlijst kunt u op maat (laten) maken voor uw eigen bedrijf.

Als u de inventarisatie zelf uitvoert, moet u rekening mee houden dat u vanwege de privacy wet geen persoonlijke resultaten mag inzien. Dit is wel mogelijk op organisatie/afdeling niveau, waarbij de resultaten niet te herleiden zijn naar een persoon. Ga daarvoor uit van een groep van minimaal 15 personen.

U kunt de inventarisatie ook door NOG Fitter en Vitaler laten uitvoeren. Neem hiervoor contact op met de Gezonde Werkvloer Adviseur.

Ontdek de mogelijkheden van de werkomgeving

Analyseer de omgeving van de onderneming. Zowel de fysieke als de sociale omgeving van de organisatie kunnen een meerwaarde betekenen voor het vitaliteit beleid. Stel uzelf volgende vragen:

 • Welke infrastructuur is er binnen en buiten de organisatie beschikbaar?
 • Zijn er douche- of omkleedmogelijkheden op het werk?
 • Hoe ziet de fysieke omgeving van de organisatie eruit? Is er misschien een park in de buurt?
 • Zijn er mensen op het werk met specifieke vaardigheden? Zijn er bijvoorbeeld collega’s die in hun vrije tijd sportlessen geven?
 • Op welke personen en partners kunt u rekenen voor (financiële) steun?

Een verslag met inzichten

Breng alle inzichten samen: de analyse van eerdere acties, de behoeften van medewerkers en de omgevingsmogelijkheden. Interpreteer de resultaten en giet ze in een overzichtelijk verslag. Gebruik dit verslag om in de volgende stap acties te bedenken en te toetsen.

> Ga verder met stap 3