Vitaliteit Matrix

Als u vitaliteit acties aanbiedt, wilt u uiteraard dat die iets opleveren. Uw kans op succes is groter wanneer u een goede mix van acties opzet met verschillende pijlers en voor verschillende niveaus. De Vitaliteit Matrix helpt u hierbij.

Pijlers

Iedereen is verschillend. Het is dan ook logisch dat u niet iedereen met dezelfde acties kunt overtuigen om gezonder te leven. Door bij de keuze en uitwerking van uw acties rekening te houden met verschillende pijlers, kunt u een diverse groep medewerkers warm maken.

In de Vitaliteit Matrix worden 4 verschillende pijlers onderscheiden die u kunt toepassen in uw acties. Ga voor uw organisatie na welke pijlers al genoeg aandacht krijgen en welke nog te weinig.

Kennis

Het is belangrijk dat uw medewerkers voldoende kennis hebben over gezond gedrag en de juiste vaardigheden hebben om hiermee aan de slag te gaan. U kunt bijvoorbeeld:

 • uw medewerkers via workshops informeren;
 • hun vaardigheden en gewoontes trainen via programma’s die u aanbiedt.

Voor 5 Gezonde Werkvloer thema's worden geschikte programma’s en apps beschreven die u kunt inzetten. Daarnaast kunt u inspiratie opdoen in deze lijst met tips voor werkgevers en werknemers per thema.

Omgeving

Het is belangrijk dat de werkomgeving uw medewerkers aanmoedigt en ondersteunt om het gezonde gedrag te vertonen. Met omgevingsinterventies pakt u de inrichting van de omgeving van uw organisatie aan. Bijvoorbeeld door het aanbod in het bedrijfsrestaurant / de kantine aan te passen of door dynamisch kantoormeubilair te plaatsen.

Zorg en begeleiding

De pijler zorg en begeleiding omvat:

 • de organisatie van de begeleidingstrajecten met externe partners en de verwijzing naar specifieke zorg, zoals de begeleiding van werknemers met depressie of externe rookstopondersteuning.
 • vroegtijdige signalering van gezondheidsproblemen bij medewerkers, zoals de signaalfunctie van leidinggevenden bij verslavingsproblemen.

Beleid

Beleid met daarin duidelijke afspraken en regels met betrekking tot de vitaliteit thema’s waarmee u aan de slag gaat, is onmisbaar als u gezond gedrag wilt aanmoedigen en ongezond gedrag wilt afraden. Vervolgens is het belangrijk om dit beleid kenbaar te maken binnen de organisatie en om het beleid te verankeren in de organisatie.

Niveaus

Een bedrijf bestaat uit verschillende niveaus. Door uw acties over die niveaus te spreiden, geeft u iedereen voldoende aandacht en benut u alle mogelijkheden. In de Leefstijl Matrix vindt u vier verschillende niveaus van een organisatie terug.

Werknemer

Maak onderscheid tussen acties voor individuele werknemers, prioritaire doelgroepen en kwetsbare doelgroepen. Houd rekening met hun verschillende behoeften en wensen.

Team of afdeling

Op het niveau van het team of de afdeling staat kennis centraal. De leefstijl thema’s komen aan bod via informatiesessies of workshops. Houd hierbij vooral rekening met organisatorische en ruimtelijke aspecten die betrekking hebben op teams of afdelingen.

Bedrijf of organisatie

Dit niveau omvat alle werknemers en hun leefomgeving binnen de werkcontext. De aandacht gaat onder meer naar:

 • de organisatie van de kennisvermeerdering over de afdelingen heen;
 • de organisatie van bedrijfsactiviteiten;
 • de sociale normen binnen de organisatie en een gezondheid bevorderend bedrijfsklimaat;
 • de uitwerking van een bedrijfsvisie;
 • de uitbouw van een gezonde werkomgeving;
 • regels en afspraken rond vitaliteit (bv. in het arbeidsreglement);
 • de begeleiding van werknemers.

Omgeving buiten de organisatie

Met de omgeving buiten de organisatie bedoelen we bijvoorbeeld de gezinnen van werknemers, leveranciers, buurbedrijven, het gemeentebestuur, fietspaden en sectorgerichte acties. Een organisatie staat niet op zich. Ze maakt deel uit van de fysieke en sociale omgeving buiten de organisatie die een invloed heeft op het vitaliteit beleid.

Zo beïnvloeden de beslissingen van het gemeentebestuur bijvoorbeeld de verkeersinfrastructuur rond uw organisatie. Of kunnen problemen in het privéleven van een werknemer een invloed hebben op zijn of haar welzijn en functioneren op het werk.

 

Kijk hier voor een voorbeeld matrix voor het thema voeding (pag. 6 & 7)

Contact met onze Digitale Gezonde Werkvloer Adviseur