Stap 6: Evaluatie

Als een aantal acties is uitgevoerd, is het tijd om deze te evalueren en zo nodig bij te sturen.

Waarom evalueren?

Meten is weten. Een evaluatie lijkt logisch, maar ontsnapt toch vaak aan de aandacht. Evalueren is belangrijk om:

 • na te gaan of de vooraf gestelde doelen behaald worden;
 • te meten of de geplande activiteiten het gewenste effect hebben;
 • te meten of er voldoende deelname is aan de activiteiten;
 • bij te sturen daar waar dingen niet goed gaan;
 • succesvolle activiteiten te verlengen en minder succesvolle activiteiten te staken of te veranderen;
 • verantwoording af leggen aan het management en werknemers over de zin en effectiviteit van het beleid.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een goede evaluatie uit te voeren. Naast een aparte evaluatie kunt u de evaluatie ook meenemen in bestaande onderzoeken zoals PAGO, RI&E of medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Hoe evalueren?

Bepaal de evaluatiecriteria op basis van de visie en doelstellingen van uw vitaliteit beleid. Kijk daarvoor ook even terug naar stap 2 van dit stappenplan. De instrumenten die gebruikt zijn om de wensen en behoeften in kaart te brengen, kunnen ook richting geven aan de evaluatie.

Evalueer zowel de samenwerking in de werkgroep als de uitwerking van het vitaliteit beleid en de acties zelf. Evalueer het beleid op basis van 5 invalshoeken:

 • de tevredenheid: hoe hebben de medewerkers het project beleefd en ervaren?
 • het proces: wat is er gebeurd, hoe is het verlopen en waarom liep het zo?
 • het effect: zijn de doelstellingen bereikt?
 • de kennis, het gedrag, de vaardigheden en de leefstijl van de werknemers.
 • de productiviteit, het verzuim en teamsfeer binnen de organisatie.

Wilt u feedback vanuit de werknemers krijgen? Stel dan duidelijke en concrete vragen en houd het aantal beperkt. Evalueer ook altijd specifieke onderdelen in plaats van (alleen) het project in zijn geheel.

Zo nodig kunnen we vanuit NOG Fitter en Vitaler hierbij ondersteuning bieden. Neem daarvoor contact op met de Gezonde Werkvloer Adviseur.

Maak een evaluatieverslag

Breng alle informatie samen in een evaluatieverslag. Geef aan welke doelstellingen al bereikt zijn en hoe elke actie heeft bijgedragen tot de algemene doelstelling van het vitaliteit beleid. Wat waren de belangrijkste drempels en wat waren succesfactoren? Wat liep goed en wat minder goed? Het zijn stuk voor stuk leerpunten voor toekomstige acties.

Presenteer en bespreek het verslag binnen de werkgroep. Communiceer later ook de resultaten en aanpassingen naar de sleutelfiguren en de werknemers.

> Ga verder met stap 7